Cookie- og Privatlivspolitik

Opdateret per 14. juli 2020. 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan SEF Energi A/S (herefter SEF Energi) behandler personoplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har i den henseende. 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du er kunde hos os, benytter vores website, kontakter os telefonisk, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller på anden måde agerer med os, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Dette gælder særligt for dig som er privatperson. Men det gælder også erhvervskunder, i forhold til de personoplysninger som er nødvendige for SEF at behandle under aftaleforholdet, herunder kontaktoplysninger på indehaver eller medarbejdere i virksomheden samt oplysninger der kan fremgå af korrespondance mellem os og virksomhedens indehaver og/eller medarbejdere. 

I det følgende kan du læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger under følgende hovedafsnit: 

 1. VI ER DATAANSVARLIG
 2. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG
 3. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAGET
 4. OPBEVARING AF OPLYSNINGER
 5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
 6. DINE RETTIGHEDER
 7. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER VIA WWW.SEF.DK
 8. KLAGE

1. VI ER DATAANSVARLIG

SEF Energi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som led i opfyldelse af vores aftale med dig om salg af el og/eller naturgas. 

Vi kan kontaktes via følgende oplysninger: 

Firma:           SEF Energi A/S 

Adresse:       Fåborgvej 44, 5700 Svendborg 

CVR-nr.:        25 11 92 07 

Telefonnr.:   62 20 11 20 

Mail:               sef@sef.dk 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. 


2. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Generelt behandler vi kun oplysninger om dig såfremt, at de er relevante i forhold til, at vi kan opfylde vores forpligtigelser overfor dig eller myndighederne. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for oplysningerne, for at kunne behandle din henvendelse/aktivitet. 

SEF Energi behandler følgende personoplysninger om dig som kunde i forbindelse med det løbende Aftaleforhold: 

 • Almindelige oplysninger relateret til aftalen om levering af el og/eller naturgas samt andre produkter, herunder 
 • Kontaktoplysninger – navn, adresse, telefonnummer og e-mail, 
 • Oplysninger relateret til din aftale om levering af vores produkter el og naturgas – eksempelvis aftagernummer, målenummer, målepunkts ID, kundenummer, webkode, afregningsform, installationsnummer, statiske afvigelser. 
 • Oplysninger om el- og naturgasforbrug 
 • Bank og betalingsoplysninger – eksempelvis betalingshistorik, årsopgørelse, NemKonto, kontonummer, låneoprettelse og kreditvurdering 
 • Oplysninger, som indgår i en eventuel klagesag 
 • Oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, eksempelvis forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant 
 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.
 • Følsomme oplysninger og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af elforsyningen, herunder helbredsoplysninger og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for SEF Energi’s ansatte eller for personer, der varetager SEF Energi’s interesser. 
 • CPR-nummer til brug for anmeldelse i datahubben (Datahubben er det centrale og uafhængige it-system til håndtering af måledata og forretningsprocesser for de danske elforbrugere. Datahubben ejes og drives af Energinet).  CPR nummer anvendes desuden i forbindelse med administration af kundeforholdet, hvis nødvendigt, fx til brug for adresseflytning af en kunde, eller til brug for udbetaling af beløb til NemKonto. 
 • Vi behandler ligeledes cookies om besøgende på vores hjemmeside, se nærmere i vores cookiepolitik i pkt. 7.

3. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAG

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er følgende: 

 • Levering af el og/eller naturgas 
 • Administration af aftalen om levering af el/eller og naturgas, herunder fakturering og afregning. 
 • Afbrydelser af elforsyning. 
 • Kommunikation med netselskab/foged/myndigheder ifbm. eventuel afbrydelse af elforsyning 


SEF Energi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.
 

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag: 

 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen1, jf. databeskyttelseslovens2 § 6. 
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6. 
 • At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6. 
 • At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i databeskyttelsesforordningen. 
 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i databeskyttelsesforordningen. 
 • At behandlingen af CPR-numre er nødvendig for at administrere aftalen om levering af el eller naturgas i henhold til markedsforskrifter udstedt af Energinet.

4. OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Dine personoplysninger opbevares indtil udgangen af det løbende år + 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares eksempelvis materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår. 

Følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, opbevares så længe de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed. Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.


5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

SEF Energi videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse. 

SEF Energi videregiver personoplysninger til følgende modtagere: 

 • Datahubben: Der videregives CPR-nummer samt navn og adresse m.v. til datahubben, idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet. 
 • Kommuner: Får SEF Energi kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger SEF Energi for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service. 
 • Politiet: Får SEF Energi kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger SEF Energi for, at politiet underrettes herom. 
 • Netselskaber: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem SEF Energi og det lokale netselskab. 
 • Administrationsselskaber og advokat: Såfremt dette er nødvendigt og relevant for dit aftaleforhold. 
 • Ejendomsmæglere og boligselskaber: Såfremt dette er nødvendigt og relevant for dit aftaleforhold. 
 • Ejeren af ejendommen: Såfremt dette er nødvendigt og relevant for dit kundeforhold.


I forbindelse med behandling af personoplysninger benytter SEF Energi følgende databehandlere, med hvilke der er indgået de nødvendige databehandleraftaler. SEF Energi kontrollerer løbende, at behandlingen hos databehandlerne lever op til kravene efter lovgivningen:
 

 • SonLinc, i forhold til kundehåndteringssystemet SonWin som er integreret med datahub. SonWin er det IT-system som hjælper med at sikre kundeinformationen: 
 • SEF A/S som er moderselskab til SEF Energi, og som leverer drifts- og administrationsydelser til SEF Energi 
 • IT-leverandører som udbyder services og produkter i forhold til markedsføring, nyhedsbreve, Mit SEF mv.

6. DINE RETTIGHEDER

6.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder 

Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte SEF Energi gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken. 

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12. 

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

6.2 Ret til indsigt (se personoplysninger)
Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder. 

6.3 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Under ‘Mit SEF’ på www.sef.dk kan du logge ind og selv rette dine personlige oplysninger. 

6.4 Ret til sletning af personoplysninger
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, som er følgende situationer: 

 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice 
 • Du har et økonomisk mellemværende med SEF Energi, uanset betalingsmåde 
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år 
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder 
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne. 


6.5 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser 

6.6 Indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod SEF Energi behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering. 

Du har også ret til at gøre indsigelse imod SEF Energis behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må SEF Energi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål. 

6.7 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til SEF Energi. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.


7. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER VIA WWW.SEF.DK

7.1 Cookies
På sef.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse på sef.dk bedre.
En cookie er en lille tekstfil-formel for at gøre hjemmesiden mere brugervenlige, effektive og målrettede. Tekstfil, der bliver gemt i din browser, som gør, at vi kan genkende din computer, tablet eller mobiltelefon. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer. Via cookies registrerer vi oplysninger i anonym-form. 

En cookie indeholder information såsom f.eks. dine indstillinger på computeren, indhold af en indkøbskurv, interne serverdata eller andre data brugt af vores server. Cookies er ikke programmer, der kører på din computer, men små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus. 

Når man kommer ind på www.sef.dk spørger vi om din accept for at anvende cookies på din computer. 

Der findes forskellige typer af cookies på sef.dk: 

 • Session cookies; Sættes af websiden og bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt. Den husker for eksempel oplysninger fra søgninger, du har foretaget på sef.dk. Session cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. 
 • Google analytics cookies – Disse cookies stammer fra Google’s statistiksystem og giver os informationer om brugen af vores websted; hvilke sider kigger vores brugere på, hvor ofte og hvor længe. Disse informationer bruger vi i den fremtidige udvikling af webstedet Google, markedsføring og remarketing. 
 • Facebook analytics cookies – Disse cookies stammer fra Facebooks statistiksystem og giver os informationer om brugen af vores websted og hvilke sider vores brugere kigger på. Disse informationer bruger vi i den fremtidige udvikling af webstedet Facebook, markedsføring og remarketing. 
 • Persistent cookies – Minder om session cookies, men de gemmes i længere tid – også efter du har lukket din browser. Persistent cookies hjælper med at give en bedre brugeroplevelse, fordi den husker dine præferencer, f.eks. indhold af indkøbskurven. Persistent cookies udløber på en given dato. 

De fleste browsere ændrer på indstillingerne for, hvilke cookies der bliver sat på computeren. Se vejledning i hvordan Cookies slettes fra browseren – http://minecookies.org/cookiehandtering 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. www.sef.dk kan stadig anvendes hvis du fravælger brugen af cookies. 

7.2 Personhenførbare oplysninger
Når du besøger sef.dk, indsamler SEF oplysninger om dig som person. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer. 

Personoplysninger der er oplyst af brugeren i forbindelse med afgivelse af bestillinger på sef.dk, videregives til og SEF Energi (el og naturgas), som er dataansvarlig. 

Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores retningslinjer, når du besøger sef.dk eller mit.sef.dk.
Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivspolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig, uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det. 

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet. 

SEF opbevarer de registrerede persondata så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for besøgende på sef.dk. 

Du har altid mulighed for at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i privatlivspolitkken. 

Den information vi indsamler om dig, kan opdeles i to kategorier: 

 • Oplysninger, vi kan henføre til dig som person 
 • Ikke-personlige oplysninger 


Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. F.eks. ved at registrere dig, købe en vare eller deltage i en undersøgelse.
 

En undtagelse herfor, er dog registreringen at den IP-adresse din computer er tilkoblet når du besøget sef.dk eller mit.sef.dk. For at kunne opfylde terrorlovgivningen logges disse oplysninger, og oplyses kun til politiet på deres forlangende. 

Alle er velkomne til at besøge sef.dk, men for at få det fulde udbytte af alle funktioner og tilbud er det i en række situationer nødvendigt, at du identificerer dig. Du afgiver eksempelvis personhenførbare oplysninger i følgende tilfælde: 

Online ordre:
Når du bestiller produkter online på sef.dk, gemmer SEF din ordre elektronisk. Kunder der har bestilt online, kan ved henvendelse til SEF, få indsigt i egne online ordre, afgivet til SEF. 

Nyhedsbreve:
For at kunne modtage nyhedsbreve fra SEF er det nødvendigt, at du afgiver dine kontaktoplysninger samt accepterer betingelserne, herunder at SEF må kontakte dig med informationer, tilbud mm. Når du tilmelder dig nyhedsbrev, giver du samtidig dit samtykke til brugen af dine kontaktinformationer til de i betingelserne anførte formål. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Hermed vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger og du vil ikke modtage flere nyhedsbreve eller tilbud. 

Hvis du er modtager af vores nyhedsbrev, vil vi overføre dine personoplysninger til en modtager udenfor EU og EØS, hvor de anvendes til udsendelse af nyhedsbreve. Det drejer sig om MailChimp i USA, som vi har en aftale med vedrørende nyhedsmail-service. Det er alene din e-mailadresse der overføres til MailChimp og MailChimp kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Der er indgået en databehandleraftale med MailChimp og det er verificeret, at MailChimp er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikre at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning. 

Spørgeskemaer:
For at vide mere om vores brugere gennemfører vi indimellem spørgeskemaundersøgelser på sef.dk. Det er forskelligt, hvad der bliver spurgt om i disse undersøgelser, men du kan altid vælge at deltage uden at oplyse, hvem du er, – ligesom det er helt frivilligt, om du vil svare på spørgsmålene. Dit besøg på sef.dk eller dine muligheder på sef.dk afhænger ikke af, om du deltager i undersøgelserne eller ej. 

Du bør aldrig svare på undersøgelser på sef.dk, der ikke har en tydelig og kendt afsender. 

Konkurrencer og særlige tilbud:
Vi har ofte konkurrencer eller særlige tilbud på sef.dk, og vi indsamler i denne forbindelse typisk navn og e-mail-adresse. Hvis denne information deles med andre virksomheder, vil det klart fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Det kan være en forudsætning for deltagelse, at du accepterer, at SEF eller andre må kontakte dig efterfølgende. Det vil tydeligt fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Deltagelse i konkurrencer og accept af særlige tilbud er altid frivillig. 

7.3 Ikke-personlige oplysninger
På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på sef.dk. Ingen af disse oplysninger er det muligt at spore til dig som person, men alene til den computer, hvorfra du har opnået adgang. 

7.4 Din accept
Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger sef.dk.
Vores retningslinjer dækker ikke forskellige produkter og servicer udbudt af SEF gennem iTunes app-store eller Android Market. Disse tjenester har deres egne politikker. 


8. KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over SEF Energis behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger: 

Datatilsynet 

Adresse:           Borgergade 28, 5, 1300 København K 

E-mail:              dt@datatilsynet.dk 

Telefonnr.:       33 19 32 00 

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til privalivspolitikken eller vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på telefon 62 20 11 20, pr. mail sef@sef.dk eller ved brev til: 

SEF A/S 

Fåborgvej 44, 

5700 Svendborg 

Tlf: 62201120 

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF

2) Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), Lov nr. 68 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj 2018. 

 

Administrer dine cookies 

 

Inspiration til dit hjem?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Indtast dine kontaktoplysninger

*Jeg giver samtykke til, at SEF A/S og SEF Energi A/S må kontakte mig med nyheder, informationer og tilbud vedrørende produkter og ydelser, herunder smarthomeprodukter, el, naturgas, varmepumper. Jeg må kontaktes pr. e-mail, telefon og brev. Jeg accepterer samtidig, at SEF A/S og SEF Energi A/S behandler mine personoplysninger til ovenstående formål. SEF Energi A/S er dataansvarlig. Du kan læse om behandlingen af dine personoplysninger samt dine rettigheder i SEF Energi’s privatlivspolitik. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage